Studio Gendt

BOEKINGSVOORWAARDEN

DEFINITIES

 1. SPEES; Spees Daglichtstudio, gevestigd in Schiedam onder KvK-nummer 85159050 wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als verhuurder.
 2. Klant: degene met wie SPEES een overeenkomst is aangegaan, wordt aangeduid als huurder.
 3. Partijen; SPEES en Huurder samen. 
 4. Overeenkomst; Ruimte wordt tegen betaling beschikbaar gesteld aan huurder door verhuurder met toepassing van algemene voorwaarden.

TOEPASSELIJKHEID ALGEMENE VOORWAARDEN

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen,
  werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of
  producten door of namens SPEES.
 2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en
  schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene
  voorwaarden van de huurder of van derden uitdrukkelijk uit.

UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

 1. SPEES voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en
  overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.
 2. SPEES heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te
  laten verrichten door derden.
 3. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na
  schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot door de
  huurder.
 4. Het is de verantwoordelijkheid van de huurder om tijdig te beginnen en te
  eindigen met de uitvoering van de overeenkomst zoals overeengekomen in de
  boeking.

PRIJZEN

 1. Alle prijzen die SPEES hanteert zijn in euro’s, zijn exclusief btw.
 2. Alle prijzen die SPEES hanteert voor zijn diensten, op zijn website of die anderszins
  kenbaar zijn gemaakt, kan SPEES te allen tijde wijzigen.
 3. Partijen komen voor eenmalige dienstverlening door SPEES uitdrukkelijk en
  schriftelijk een vaste prijs per tijdsblok overeen waarvan niet kan worden
  afgeweken.
 4. Indien tijdsblokken overschreden worden, dient de huurder tijd per half uur bij te
  boeken en is alleen mogelijk bij beschikbaarheid en kan niet gegarandeerd
  worden door de verhuurder. Kosten per half uur bedragen 40 euro en dienen
  direct betaald worden.
 5. SPEES heeft het recht de prijzen voor lopende abonnementen jaarlijks aan te
  passen.
 6. Voorafgaand aan de ingang ervan zal SPEES prijsaanpassingen van lopende abonnementen meedelen aan de
  huurder.
 7. De huurder heeft het recht om de abonnements-overeenkomst met SPEES op te zeggen
  indien hij niet akkoord gaat met de prijsverhoging, 

STRIPPENKAARTEN EN ABONNEMENTEN

 1. Strippenkaarten dienen vooraf in geheel aangeschaft te worden en zijn 6
  maanden geldig na aankoop. Na deze periode komt de strippenkaart te vervallen
  zonder restitutie van het reeds betaalde bedrag.
 2. 1 strip op de strippenkaart staat gelijk aan 1 of 2 boekingsuren, afhankelijk van de aangeschafte strippenkaart, die kunnen worden ingezet op basis van beschikbare
  data in het boekingssysteem. Het is de eigen verantwoordelijkheid van huurder
  tijdig de gewenste datum te boeken. Indien de gewenste datum niet meer beschikbaar is, geeft dit geen recht op restitutie van de aangeschafte
  strippenkaart.
 3. Strippen zijn enkel in te wisselen met gebruik van de persoonlijke en
  naamsgebonden strippenkaart code in het boekingssysteem. Strippen zijn niet overdraagbaar. Er kan niet onder een andere naam worden geboekt.
 4. Abonnementen kunnen worden afgesloten voor de op de website vermelde
  vormen en dienen voor minimaal 3 maanden worden afgesloten. Na de 3
  maanden is het maandelijks opzegbaar.

BOEKINGEN

 1. Boekingen kunnen worden gedaan via het boekingssysteem bereikbaar via de website. Er worden geen tijdens gereserveerd voordat de betaling is voldaan. 
 2. Boekingen zijn pas bevestigd zodra de betaling is voldaan.
 3. Boekingswensen buiten de door boekingssysteem aangegeven mogelijkheden worden op aanvraag overeengekomen.

OPZEGGING OVEREENKOMST

 1. Verhuurder heeft het recht boekingen niet te accepteren. 
 2. Indien de huurder geen gebruik van de ruimte kan maken voor welke reden dan ook, de verantwoordelijkheden hiervoor liggen bij de huurder. Verhuurder heeft hierin geen verantwoordelijkheden. Onderstaande annulerings- en wijzigingsvoorwaarden zijn van toepassing;
 3. Annulering is mogelijk tot 14 dagen voor aanvang boeking, waar huurder 50% van de huurkosten verschuldigd is. Bij annulering binnen 14 dagen is huurder 100% verschuldigd.
 4. Huurder is gerecht de overeenkomst eenmalig kosteloos te verzetten tot 72 uur voor aanvang boeking. Bij verzetten boeking tot 48 uur voor aanvang is de huurder 25% verschuldigd en tot 24 uur 50% boven op de nieuwe boekingskosten. Binnen 24 uur is huurder 100% verschuldigd. 
 5. Boeking kan tot 72 uur van te voren overgedragen worden aan andere huurder, anders geldt artikel 2, 3 & 4.

BETALINGEN EN BETALINGSTERMIJN

 1. SPEES verlangt bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling van 100%
  van het overeengekomen bedrag, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders
  overeengekomen.
 2. Indien huurder de boeking via de website en boekingssysteem heeft gedaan, is de
  boeking pas bevestigd en geldig na volledige betaling van het overeengekomen
  bedrag.
 3. Boeking en overeenkomst worden automatisch geannuleerd na 1 uur na het doen van een boeking indien volledige betaling niet voldaan is.
 4. Indien anders dan artikel 1 is overeengekomen de betaling achteraf te laten
  geschieden, is huurder verplicht binnen 14 dagen na factuurdatum te hebben
  voldaan.
 5. Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat
  betekent dat indien de huurder het overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de
  laatste dag van de betalingstermijn heeft voldaan, hij van rechtswege in verzuim
  en in gebreke is, zonder dat SPEES de huurder een aanmaning hoeft te sturen c.q.
  in gebreke hoeft te stellen.
 6. SPEES behoudt zich het recht voor om een levering afhankelijk te stellen van
  onmiddellijke betaling dan wel een zekerheidstelling te eisen voor het totale
  bedrag van de diensten of producten.

GEBRUIK RUIMTE & HUISREGELS

 1. SPEES bevindt zich op de Nieuwe Haven 105 te Schiedam. Deze studio bevindt
  zich op de tweede verdieping. Er is helaas geen lift aanwezig, waardoor de studio
  niet rolstoeltoegankelijk is. Er is geen deurbel aanwezig.
 2. Huurder is verantwoordelijk voor zijn of haar gasten inclusief verlenen toegang
  pand en ruimte.
 3. Huurder krijgt set sleutels voor toegang pand en ruimte, en huurder dient deze
  zelf in beheer te houden. Bij verlies sleutel set is huurder gerechtigd 50 euro in
  rekening te brengen.
 4. huurder is verboden tot het volgende tenzij anders schriftelijk overeengekomen:
  a. Gebruik ruimte voor pornografische uitingen
  b. Meenemen van huisdieren
  c. Roken of andere brandgevaarlijke artikelen of activiteiten te gebruiken.
  d. Alcohol of drugs mee te nemen en/of te gebruiken
  e. Overlast te veroorzaken in ruimte en pand.
 5. Huurder is verplicht tot het volgende tenzij anders schriftelijk overeengekomen:
  a. Veegschoon achter laten van de ruimte en uitdoen van lichten. Indien er
  kosten gemaakt moeten worden door de verhuurder voor nalaten van
  voorgaande zullen die kosten doorberekend worden aan de huurder.
  b. Terugbrengen van ruimte tot staat bij aanvang en spullen terugzetten op
  plek bij aanvang en gebruikt servies in afwasmandje plaatsen.
  c. Een maximale groepsgrootte van 6 personen aan te houden. Overschrijden
  van dit maximum kan in overleg en met schriftelijke goedkeuring
  geschieden.
 6. Verhuurder is gerecht personen onmiddellijk de toegang tot het pand te
  ontzeggen indien huisregels of voorwaarden niet nageleefd worden zonder enige
  aansprakelijkheid van de verhuurder. Indien hier geen gehoor aan wordt gegeven
  zal de politie direct ingeschakeld worden.

AANSPRAKELIJKHEID & VERZEKERING

 1. De huurder is aansprakelijk voor de volgende zaken en verplicht zich voldoende te
  verzekeren en verzekerd te houden tegen onder andere beschadiging, breuk,
  verlies, brand, ontploffings- en waterschade evenals diefstal van alles in en om de
  ruimte, evenals de ruimte zelf.
 2. De huurder geeft op eerste verzoek van SPEES de polis van deze verzekeringen
  ter inzage.
 3. Alle kosten ten gevolg van bovenstaande redenen zullen tegen nieuwwaarde
  vergoed worden door de huurder ongeacht verzekering van de huurder.
 4. Bij verlies en diefstal zal het bij politie gemeld worden.

GARANTIE

Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn
aangegaan, bevat deze voor SPEES enkel een inspanningsverplichting en dus geen resultaatsverplichting.

INFORMATIEVERSTREKKING DOOR DE HUURDER

 1. De huurder stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de
  correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op
  gewenste wijze beschikbaar aan SPEES.
 2. De huurder staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter
  beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders
  voortvloeit.
 3. Indien en voor zover de huurder dit verzoekt, retourneert SPEES de betreffende bescheiden.
 4. Stelt de huurder niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door SPEES redelijkerwijs
  verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering
  van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de eventueel daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de huurder.

INTELLECTUEEL EIGENDOM

 1. SPEES behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op de beschikbaar gestelde
  items in de ruimte en de ruimte zelf.
 2. De huurder mag genoemde intellectuele eigendomsrechten niet zonder
  voorafgaande schriftelijke toestemming van SPEES (laten) kopiëren, aan derden
  tonen en/of ter beschikking stellen of op andere wijze gebruiken.
 3. Bij het aangaan van deze overeenkomst wordt toestemming verleend aan
  verhuurder om gemaakte beelden te gebruiken voor digitale promotie op social
  media, opbouw portfolio, website en advertenties.

VRIJWARING

De huurder vrijwaart SPEES tegen alle aanspraken van derden die verband houden
met de door SPEES geleverde producten en/of diensten.

KLACHTEN

 1. De huurder dient een door SPEES geleverd product of verleende dienst zo
  spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
 2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de
  huurder redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de
  huurder SPEES daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 7 dagen
  na geleverde diensten van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.
 3. De huurder geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de
  tekortkoming, zodat SPEES in staat is hierop adequaat te reageren.
 4. De huurder dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een
  overeenkomst tussen partijen.
 5. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat SPEES gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

INGEBREKESTELLING

 1. De huurder dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan SPEES.
 2. Het is de verantwoordelijkheid van de huurder dat een
  ingebrekestelling SPEES ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.

HOOFDELIJKE AANSPRAKELIJKHEID HUURDER

Als SPEES een overeenkomst aangaat met meerdere huurders is ieder van hen
hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die
overeenkomst aan SPEES verschuldigd zijn.

AANSPRAKELIJKHEID SPEES

 1. SPEES is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de huurder lijdt indien en
  voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
 2. Indien SPEES aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor
  directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een
  overeenkomst.
 3. SPEES is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde
  winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
 4. Indien SPEES aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag
  dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald
  en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van
  het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het)
  factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen
  geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

VERVALTERMIJN

Elk recht van de huurder op schadevergoeding van SPEES vervalt in elk geval 12
maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect
voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het
Burgerlijk Wetboek.

RECHT OP ONTBINDING

 SPEES heeft het recht de overeenkomst met de huurder te ontbinden, indien de
huurder zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig
nakomt, dan wel indien SPEES kennis heeft genomen van omstandigheden die
hem goede grond geven om te vrezen dat de huurder zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.

WIJZIGING ALGEMENE VOORWAARDEN

 1. SPEES is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
 3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal SPEES zoveel mogelijk vooraf met de huurder
  bespreken.

OVERGANG VAN RECHTEN

 1. Rechten van de huurder uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan
  derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming
  van SPEES.
 2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals
  bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.

TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

 1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van
  toepassing.
 2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar SPEES is gevestigd / praktijk
  houdt / kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele
  geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft

OPGESTELD OP 01/02/22